5. Ervaringskennis

Beleid wordt gemaakt, getoetst en uitgevoerd met mensen met ervaringskennis

Om hulpverlening en beleid te verbeteren is het cruciaal om ervaringen van mensen die zelf dakloos zijn (geweest) mee te nemen. Als we begrijpen wat mensen echt meemaken, kunnen we zaken beter aanpakken. Het meenemen van ervaringsdeskundigheid helpt ook om de kloof tussen hoe het systeem werkt en hoe mensen het echt ervaren kleiner te maken. Zo bouwen we meer vertrouwen op tussen de overheid en de burgers. Ons doel is om de kennis die mensen uit eigen ervaring hebben, overal in het beleidsproces te gebruiken. Dat betekent dat we die kennis gebruiken bij het bedenken van beleid, maar ook om te kijken of het beleid wel goed werkt, zowel op lokaal als landelijk niveau. We gebruiken die kennis ook als we mensen helpen die dakloos zijn of dreigen dakloos te worden.

Beeld: ©VWS

Wat gebeurt er op deze lijn?

In 2019 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Jongerenpanel 'de Derde Kamer' opgericht. Dit panel geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de ministeries VWS, SZW en BZK over dakloosheid onder jongeren. Het Jongerenpanel bestaat uit jongeren die zelf dakloos zijn geweest. Deze jongeren hebben ook meegedacht over het maken van het Actieplan Dakloosheid. Wil je meer weten over het Jongerenpanel? Kijk dan op hun website: Jongerenpanel 'de Derde Kamer'.

Het Jongerenpanel kan ook gevraagd worden om advies te geven over hoe jongeren lokaal kunnen meedenken over beleid. Ze hebben daarvoor een handleiding gemaakt.

In 2022 hebben verschillende organisaties zich verenigd in de Coalitie SamenThuis2030. Het Jongerenpanel is onderdeel van deze groep. Deze coalitie zet zich in om ervoor te zorgen dat er in 2030 geen jongeren meer dakloos zijn in Nederland.

Daarnaast werken partijen die zich inzetten voor ervaringsdeskundigheid samen om een landelijk platform op te richten. In dit platform worden ook volwassen dakloze mensen vertegenwoordigd.

Goede voorbeelden:

Handreiking

Handreiking Betekenisvolle participatie voor beleidsmakers van gemeenten door het Jongerenpanel: Betekenisvolle participatie van jongeren met ervaringskennis

Klik hieronder op een van de actielijnen om meer te lezen:

  1. Versterken bestaanszekerheid
  2. Preventie
  3. Wonen Eerst
  4. Integraal werken in de uitvoering
  5. Ervaringskennis
  6. Inclusieve aanpak