4. Integraal werken

Regie, snelheid en menselijke maat centraal

Met het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis willen we beter aansluiten op wat mensen die dakloos zijn of dreigen te worden, echt nodig hebben. Dit kan en moet nog veel beter, daarom is het erg belangrijk dat er op een samenhangende manier wordt gewerkt om mensen sneller te helpen (versterken uitvoeringspraktijk).


Om dakloosheid te verminderen is het cruciaal dat er goed wordt samengewerkt tussen alle partijen die betrokken zijn bij dakloosheid. Zowel op nationaal niveau als op regionaal of lokaal niveau.

Ook bijvoorbeeld instanties die zich bezighouden met veiligheid, gezondheid en welzijn, moeten goed samenwerken. Het doel is dat mensen die direct met de uitvoering bezig zijn, op basis van de specifieke behoefte van de mensen snel en volledige ondersteuning kunnen bieden.

Beeld: ©VWS

Wat gebeurt er op deze lijn?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt samen met Movisie en het Jongerenpanel om te kijken hoe gemeenten de regie en toegang tot hulp- en dienstverlening aan mensen die dak- en/of thuisloos zijn of dit dreigen te worden organiseren. Dit wordt een uitvoeringstoets genoemd. Zo wordt duidelijk hoe snel dakloze mensen toegang hebben tot hulp en hoe ze tijdens het traject behandeld worden.

Eén van de doelen van het Nationaal Actieplan Dakloosheid is om ervoor te zorgen dat hulp snel wordt geboden. De praktijktoets helpt hierbij door te laten zien hoe gemeenten regelen wie de regie heeft en hoe goed de samenwerking is. Ook wordt gekeken hoe snel het lukt om belangrijke zaken te regelen voor mensen, zoals een plek om te wonen, inschrijving in het bevolkingsregister en geld om van te leven. 

Goede voorbeelden:

Handreiking

Klik hieronder op een van de actielijnen om meer te lezen:

  1. Versterken bestaanszekerheid
  2. Preventie
  3. Wonen Eerst
  4. Integraal werken
  5. Geen beleid zonder ervaringskennis
  6. Inclusieve aanpak