Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang en beschermd wonen

In december 2021 stuurde staatssecretaris Paul Blokhuis een voortgangsbrief naar de kamer. Hierin staan de inspanningen op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen beschreven. In de brief lees je bijvoorbeeld over de resultaten van het Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren (2019) en Een (t)huis een toekomst (2020. Klik hier voor de volledige brief.

Inhoud voortgangsbrief

  • Resultaten Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren: de dienstverlening aan (dreigend) dak- en thuisloze jongeren in de 14 pilotgemeenten is sterk verbeterd, onder andere door inzet van de jongerenregisseur;
  • Resultaten Een (t)huis, een toekomst: alle centrumgemeenten zijn door middel van extra middelen ondersteund om de visie van ‘opvang naar wonen’ uit te voeren. Er zijn concrete handvatten ontwikkeld om doelstellingen rondom preventie, opvang en wonen te verwezenlijken. Deze inzet heeft o.a. tot de realisatie van 6.000-7.000 extra woonplekken en schaalverkleining in de opvang geleid;
  • Overige ontwikkelingen aanpak dakloosheid: belangrijke ontwikkelingen zijn de grote impact van de coronacrisis op de maatschappelijke opvang en beschermd wonen en de aanbevelingen voor huisvesting van aandachtsgroepen in het rapport ‘Een thuis voor iedereen’;
  • Landelijke transitie ‘naar een beschermd thuis’: mijlpalen zijn de implementatie van de Norm voor Opdrachtgeverschap, de uitkomst van de consultatie van het objectief verdeelmodel en de voorbereidingen voor het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen; voor beschermd wonen is de toegang voor mensen met psychische problematiek tot de Wlz een relevante ontwikkeling;
  • Ontwikkelingen geestelijke gezondheidszorg (ggz): stand van zaken op het gebied van preventie, monitoring en de bekostiging van de consultatiefunctie.